fredag 26 januari 2018

CELL 9 - redo för 2018. / CELL 9 - ready for 2018.

Om det är ett band som du bör hålla koll på under 2018 är det Stockholmsbaserade CELL 9. Under 2016 släppte de sin debutskiva, "The Devil's Feast", som bland annat recenserades i prestigefyllda Sweden Rock Magazine. Där den fick hela 8 av 10 i betyg! Andra tidningar och medier har också visat ett positivt gensvar. Och det är lätt att förstå varför. I mitt tycke är det här en fantastisk debut av ett nytt band. Skivan har en härlig tyngd som styrs upp av grymma melodier och starka sånginsatser. I egenskap av nyfiken hårdrockare i hjärtat kontaktade jag bandet, specifikt gitarristen Torbjörn Weinesjö, för att ställa lite frågor. Läs vidare för att lära känna CELL 9 lite bättre.________________________

CHRISTIAN: Cell 9 är ett relativt nystartat band men ingen i er trio är nybörjare i band. På olika sätt har ni varit involverade i VENI DOMINE, NUBIAN ROSE, SAVIOUR MACHINE bl. a. Berätta lite om er och era musikaliska influenser. Till exempel, var kommer namnet CELL 9 från? Något att göra med batterier?

CELL 9: Torbjörn och Thomas var med och grundade Veni Domine och med hela vägen till avslutet 2014. Vi var även med i N.R (Nubian Rose), medverkade på deras andra skiva. Torbjörn hoppade av strax efter medan Thomas fortsatt är med. Med Saviour Machine har Thomas varit på deras Live DVD samt skivan som spelades in men aldrig släpptes.

Cell 9 kommer helt enkelt ifrån att vi repar i lokal 9 i en källare med galler för fönstren, lätt cell-känsla kan man säga.

CHRISTIAN: Det går framåt för Cell 9. Er debut har fått höga betyg i flera tidningar (8 av 10 i Sweden Rock Magazine, t ex), ni har redan haft ett par lyckade spelningar och spelade på Rainbow Rock Festival förra året. Vad kan framgångarna på så kort tid bero på?

CELL 9: Svårt att svara på, vi har varit i branschen länge och inte helt okända för en del, vilket givetvis hjälper när man som nytt band ska slåss om utrymmet med så många andra artister. Sen verkar det som att "tonen" på skivan tilltalar många, det är rätt hårt men melodiskt, rätt kompakt och tillgängligt.

CHRISTIAN: Er ljudbild är väldigt tung och varierad. "Under my skin", Touch the sky" och "Save me" är riktiga ångvältar. Hur har ert sound utvecklats? Var det medvetet att ge Cell 9 detta hårda sound?

CELL 9: Det var ett medvetet val när vi väl förstod vad som var vår styrka, vi repade en del och hittade en form som passade oss som band, även om många av låtarna fanns innan så sökte vi att låta låtarna formas av de inblandade. Som producent var det ett riktat mål att få slutresultatet att låta som vårt band. Det är roligt att se soundet ta form i lokalen för att sedan förfina det och förstärka det i studion.

CHRISTIAN: Jag gillar de partier när ett instrument ensamt får mycket spelrum. Är det något som kommer att följa Cell 9 framöver och är det typiskt för bandet?

CELL 9: Jag vet faktiskt inte, personligen vill jag gärna hålla det öppet och levande, bandet och inspelningarna blir som tidsdokument över vad och hur vi var där och då. Det går lite emot tidsandan och sannolikt inget bra marknadsknep, men jag vill inte att vi ska vara en uttänkt produkt, utan tror mer på den konstnärliga aspekten och tror den bär över tid.

CHRISTIAN: Vilka märken kör ni med i form av instrument/utrustning? Finns det något custom-byggt med i bilden?

CELL 9: Jag har turen att vara nära vän med Jens Forsberg, som driver "Jazzy's Handmade Guitars". Som det låter, helt handbyggda instrument i liten skala i norra Stockholm. Vi klurar lite på olika modeller och testar byggen, för närvarande har jag tre stratamodeller med olika setuper. Gitarr nummer två som går under namnet "Sister Mary", användes under turnén vi gjorde med NARNIA 2016.

CHRISTIAN: Om man bara lyssnar lite till Cell 9 går det inte att missa de djupa teman som ni behandlar. Frågor om livet, döden, tro och framtiden får stor plats. På vilka sätt tror ni att texterna är relevanta för er publik? Vilken respons har ni mött angående detta?

CELL 9: Jag vet inte om de är direkt relevanta till vår publik, jag skriver inte texter i första hand för att tillhandahålla texter för någon speciell, oftast inte i alla fall. Utan det blir saker som ligger på mitt hjärta, som känns relevant för mig att "prata" om. När det blir relevant för många ökar väl populariteten för bandet kan jag tro. Många rockers bryr sig inte direkt i texter utan tar musiken i första hand. Responsen har dock varit god, vi lever ju i en tid där alla ska ha åsikter om allt, så det får väl tas som positivt va?

Cell 9 håller på att spela in ett par låtar som sannolikt blir släppta som singlar under 2018, vi har lite spelningstankar som inte konkretiserats i detta nu.

CHRISTIAN: Hur kommer man i kontakt med er lättast ifall man vill köpa plattan, varor (t-shirts etc) eller kanske boka bandet för en spelning?

CELL 9: Det går jättebra att ta kontakt via vår Facebook-sida för både spelningar och skiva. I-tunes finns tillgängligt vid digitala önskemål.


________________________

Med det tackar jag Torbjörn och hans Cell 9. Bandet känns som en fräsch fläkt i den hårda musikens land. Det går att hitta dem på Spotify bland annat, för er som ännu inte har upptäckt dem.

English:

If there is one band you should keep your eyes on in 2018 it is Stockholm-based CELL 9. During 2016 they released their debut album, "The Devil's Feast", which was reviewed among others by the prestigious Sweden Rock Magazine. There it recieved 8 out of 10! Other magazines and medias have also expressed positive reactions. And it is easy to understand why. In my opinion this is a fantastic debut by a new band. The album has a nice heaviness to it with some really biting melodies and powerful singing. As being a rocker at heart I contacted the band out of curiosity, specifically the guitarist Torbjörn Weinesjö, to ask a couple of questions. Read on to catch up on CELL 9.


________________________

CHRISTIAN: Cell 9 is a relatively newly formed band, but none in your trio are rookies when it comes to bands. In one way or another you have been involved in VENI DOMINE, NUBIAN ROSE, SAVIOUR MACHINE, to name a few. Tell us a little about your musical influences. For example, where does the name CELL 9 come from? Something to do with batteries?

CELL 9: Torbjörn and Thomas were co-founders of Veni Domine and was with the band up until it disbanded in 2014. We were also a part of N.R (Nubian Rose), participated on their second album. Torbjörn quit but Thomas is still a part of the band. With Saviour Machine Thomas played on their live DVD and album, which was recorded but never released.

Cell 9 simply comes from the fact that we rehearse in room 9 in a cellar which has bars in the windows, slight feeling of shaking bars within a cell.

CHRISTIAN: Things are going well for Cell 9. Your debut album has recieved high markings in several magazines (8/10 in Sweden Rock Magazine, for instance), you have already had a couple of successful gigs and you also played at the Rainbow Rock Festival last year. How come you have been so successful in such a short ammount of  time?

CELL 9: It's hard to give a definate answer, we've been in this business for a long time and thus not unknown to a few people, which of course helps when you as a new band need to fight for your space among so many other artists. Then it seems like the "tone" of the album appeals to many, it is quite heavy but melodic, rather compact and acccessable.

CHRISTIAN: Your sound is very heavy and varied. "Under my skin", "Touch the sky" and "Save me" are a couple of steamrollers for songs. How has your sound developed? Was it a concious choice to give Cell 9 such a heavy sound?

CELL 9: It was a concious choice once we realised what was our strength, we rehearsed quite a lot and found a form that suited us as a band, even if many songs existed already we sought to let the songs shape up by all of us involved in them. As a producer it was my aim to have the final result to sound like our band. It's fun to see the sound take shape during rehearsals to later prefect and enhance it later in the recording studio.

CHRISTIAN: I like the parts when one instrument alone gets a a lot of room. Is that something that will follow Cell 9 in the future and is that typical for the band?

CELL 9: I don't really know, personally I like to keep things open and alive, the band and recording sessions acts as a time capsule over what and how we were then and there. It goes a little against the time spirit and certainly not a good marketing tool, but I don't want for us to be a pre-thought product, rather I believe in the artistic aspect and think it will carry through over time.

CHRISTIAN: What brands do you use as far as equipment/gear? Is there something custom made included in the picture?

CELL 9: I am fortunate to be close friends with Jens Forsberg, who manages "Jazzy's Handmade Guitars". Just as the name implies, entirely handmade instruments in a small scale in northern Stockholm. We figure out different models and try out some builds, at the moment I have three Stratocaster models with different setups. Guitar number two goes by the name "Sister Mary", it was used during the tour we did with NARNIA in 2016.

CHRISTIAN: If you listen to Cell 9 just a little, you can't miss the deep themes you sing about. Questions about life, death, faith and the future get a lot of room in the lyrics. In what ways do you think the lyrics are relevant to your audience? What kind of response have you got concerning this?

CELL 9: I don't know if they are directly relevant to our audience, I don't write lyrics primarily that they are tagged towards anyone in particular, not most often anyway. Instead the lyrics are written from what lies on my heart, that feels relevant to "talk about". When that gets relevant to more people I guess the popularity about the band will increase too. Many rockers don't really care about lyrics generally but primarily dig the music. The response has been good, we live in an age when everyone has an opinion about everything, so that pretty much counts for a positive thing, right?


CHRISTIAN: What is the easiest way to come in contact with you in case you want to buy the album, merchendise (t-shirts etc.), or book the band for gigs?

CELL 9: You are more than welcome to contact us through our Facebook-page both for gigs and album. I-tunes are also available for digital requests.


________________________

And with that I thank Torbjörn and his Cell 9. The band feels like a breath of fresh air in the realm of hard music. You can find them on Spotify, for you who have yet not discovered them.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar