onsdag 29 november 2017

Konst och kultur från skogsmarkerna. / Art and culture from forest areas.


Den flyktiga lokatten, vårt landskapsdjur. Jag har aldrig sett en på riktigt. Men en lokatt har säkert spanat på mig på avstånd. / The elusive lynx, our provincial animal. I have never seen one for real. But a lynx have surely seen me at a distance I am sure.

Om jag säger Hälsingland, vad tänker du på då? Frågar man inbitna storstadsbor kanske de svarar "landet", särskilt i Stockholm. En från Malmö har kanske en obskyr tanke om att det är någonting norrut, på en obestämd plats ovanför Småland. Skog. Lill-Babs. Skidor. Kanske bandy (sporten får mer och mer uppmärksamhet på bra sändningstider i vår moderna tid).

För mig är det lite av mitt "hemland" på ett sätt. Det är ett område i Mellansverige, södra Norrland, som faktiskt har benämnts som land redan på 900-talet. Enligt en engelsk samtida diktare styrdes området av kungen Wada. Adam av Bremen nämner området på 1000-talet i samband med ledungordningar (att ha män redo att kallas in till krigstjänst åt hövdingar och krigsherrar) som det beskrivs i de gamla landskapslagarna. Det är där som jag växte upp på 1980- och 1990-talen. På många sätt en uppväxt som var härlig och skyddad från omvärlden, på gott och ont.

Massor med små mellanstora städer och byar. / Lots of middle-sized towns and villages.

Landskapet är väl ingen kulturell metropol på så sätt. Det finns hembygdsgårdar eller mindre kulturscener där det ofta sätts upp "spex" med lokal anknytning eller teaterproduktioner om hur livet var förr, en sorts romantisk vurm för det gamla samhället. Däremot har musiken alltid haft en framträdande roll i folkkulturen där. Att vara spelman har en hög inofficiell status, då gärna fiol. Bildarvet visas tydligast genom allmogemåleriet i de många träslotten som fortfarande står kvar och vittnar om en ekonomisk blomstring i forna dagar (1700-1800-talet).

Särskilt i min hemby Edsbyn, är det istället företagande (SP Fönster, Edsbyns kontorsmöbler osv), jakt, fiske och motorer som gångbart nuförtiden. De flesta som har kulturella planer är tvungna att söka sig utanför orten för att kunna tillgodose sig konstnärliga utflykter. Sin storlek till trots har landskapet faktiskt gett världen och Sverige ett par personer som har utmärkt sig i skapande verksamhet. Här är några:

 • Från Edsbyn kom till exempel Göran Järvefält, som var en framgångsrik operaregissör med hela världen som arbetsplats. Han regisserade ett par uppmärksammade operor, värt att nämnas är Mozarts "Don Giovanni", för vilken han fick Svenska Dagbladets operapris 1979.
 • Det kändaste ansiktet för omvärlden är nog Peter Stormare, som växte upp i orten Arbrå, utanför "metropolen" Bollnäs (4 mil från Edsbyn). Det internationella genombrottet var nog under 1990-talet med filmer som "Fargo" och "The Big Lebowski". Jag minns att jag läste artiklar om Peter i vår lokaltidning under den tiden.
 • Py Bäckman har lämnat ett enormt avtryck på musik-Sverige, uppväxt i Iggesund. Hon är en talangfull låtskrivare och artist. Hon var med och skapade musikartisten och mytologin kring bandet Nordman i början på 1990-talet. Lite som en musikalisk kameleont som rör sig lika bekvämt mellan psalm- som schlagermusik. 
 • En annan person från Edsbyn skapade ett mer känt spel vid namnet Minecraft, Markus Persson. Han alternerar nu mellan sitt hem i Beverly Hills och sin lägenhet i Stockholm. 
 • Musikalstjärnan Nina Söderquist kommer från den lilla byn Alfta. Genombrottet för sångkarriären kom nog 2008, då hon fick rollen som Damen i sjön i musikalen "Spamalot!" i Londons West End. Eftersom de stora scenerna ännu saknas i Hälsingland bor hon som många andra exilhälsingar i Stockholm. 
 • Med en befolkning på runt 800 personer varav de flesta jobbpendlar till större orter som Hudiksvall och Söderhamn, kan det vara svårt att tro att lilla Njutånger kunde frambringa barytonsångaren Mikael Samuelsson. Han är mest känd från sin roll som Fantomen i "Fantomen på operan" på Oscarsteatern, som han spelade i den galet långa spelperioden 1989-1995. 
 • Hans Lidman måste också nämnas. En sann naturpoet som tillbringade lika mycket tid i vildmarken som vid sitt skrivbord. Han har skrivit en mängd olika böcker och diktverk. 


Musikern Tomas Andersson Wij har intim relation till landskapet med, som kommer fram i bland annat hans sång "Hälsingland" (se video längre ner). Den har jag förmånen att ha hört live hela två gånger. En gång innan ett Hälsinge-derby mellan Bollnäs-Edsbyn en vinter på 2000-talet. En andra gång under visfestivalen i Loses 2012.

Många som har varit där har påverkats på något sätt, ofta positivt. Tiden rör sig annorlunda där, upplever jag. Dålig arbetsmarknad, billiga jättehus, frisk luft, långsinta oenigheter inom släkter, vildmark, små byar...ja, det är många sidor. Man är ju en produkt av sin omgivning till mångt och mycket. Jag för det kulturella arvet vidare, lyfter min fackla högt som elden på Olympus berg för alla skapande hälsingar. Som många andra lever jag också i "exil", en hälsingsk kulturell diaspora.

Stávärdigan kônst fáre fôlk, úm aller tïer!English:Lin. Vår landskapsblomma och föremål för rikedom förut. Kläder tillverkade av lin var en gång en statuspryl, ungefär som Lacoste & Versace idag.
/ Flax. Our province-flower and source of wealth in the old time. Clothes made out of flax/linen was once consider high-status, sort of like Lacoste & Versace today.


If I say Hälsingland (Helsingia), what do you think of? If you are a foreigner, perhaps nothing at all. If you ask die-hard city slickers in Sweden they might say "the countryside", especially if from Stockholm. A person from Malmö might have an obscure thought of something further up north, a vague location above the province of Småland. Forests. Lill-Babs (old time singer). Skis. Perhaps bandy (the sport gets more and more attention and airtime in our modern time).

To me it is sort of a "homeland" in a way. It's an area in the midst of Sweden, south Northern Sweden, that is actually mentioned as a country in the 8th century. According to a contemporary English poet it was ruled by king Wada. Adam of Bremen also mentions the area in the 9th century in connection to leidang (to have men ready for conscription for chiefs and war-lords), as it is described in the old Medieval Scandinavian laws. It was there I grew up in the 1980- and 1990's. In many ways an upbringing that was wonderful and sheltered from the outside world, for good and bad.


Skapad av poeten Bisse Thofelt; Hälsingeflaggans symbolism är gult för solen och hjortronen, rött för blodet, hjärtat och lingonen och blått för sjöarna, himlen, de blå bergen och poesin.
/ Created by poet Bisse Thofelt; the Hälsing Flag's symbolism is yellow for the sun and cloud-berries, red for the blood, heart and lingon-berries and blue for the lakes, sky, the blue mountains and poetry.

The province is not a cultural hotspot really. There are heritage centres or minor stages where they put up plays/farces with local connection or other theatrical plays about how life use to be, sort of a romantic obsession for the old (farming) soceity. On the other hand music has always had a prominent role in folk culture. To be a fiddler has a key inofficial status, preferably when playing the violin. The imagery is most visible in the rustic peasant paintings and kurbits-style in the many wooden castles that still stands and bears witness to an economic boom in older times (16th-17th century).

Especially in my home village Edsbyn, it is instead enterprising (SP Fönster, Edsbyn office furniture etc.), hunting, fishing and a motor culture (snowmobiles, old American cars, cross-country motorbiking) are things that are passabel nowadays. Most people who express artistic plans will have to seek that outside the community in order to accomodate cultural activities. Despite its size the province has given the world and Sweden a couple of people who have distinguished themselves in some form of creative way. Here are a few:


 • From Edsbyn came Göran Järvefält, who was a successful opera director with the world as his office. He directed a couple of notable operas, worth mentioning is Mozart's "Don Giovanni", for which he recieved Svenska Dagbladet's (big newspaper in Sweden) opera award in 1979.
 • The most famous face might be Peter Stormare, who grew up in the town of Arbrå, outside the "metropol" Bollnäs. The international breakthrough was during the 1990's with movies like "Fargo" and "The Big Lebowski". I remember reading articles about Peter in our local magazine during that time.
 • Py Bäckman has left a huge impression on music-Sweden, grown up in Iggesund. She is a talented songwriter and artist. She helped to create the artist and mythos around the band Nordman (Northman) in the beginning of the 1990's. Sort of a musical chameleon that moves comfortable between styles so diverse as psalms and Eurovision music.
 • Another rather unknown person from Edsbyn created a more known game, Minecraft, Markus Persson. He now alternates between his home in Beverly Hills and his apartment in Stockholm.
 • The musical star Nina Söderquist comes from the little village of Alfta. The breakthrough for her singing career probably came in 2008 when she got the part of Lady of the lake in the musical "Spamalot!" in London's West End. Since the big stages still are absent in Hälsingland she lives in Stockholm, like many other Hälsings in exile.
 • With a population of around 800 people whence most commute to larger towns like Hudiksvall and Söderhamn for work, it can be hard to believe that small Njutånger could bring forth the barython-singer Mikael Samuelsson. He is best known for his role as the Phantom in "Phantom of the opera" with the Swedish cast at the Oscar Theatre, which he played for the insanely long period 1989-1995.
 • Hans Lidman must also be mentioned. A true nature-poet who spent as much time in the wilderness as at his desk. He wrote a lot of books and poem collections. 

The musician Tomas Andersson Wij has an intimate relation to the province too, which comes out among other things, the song "Hälsingland" (see video below.). I have had the privilege to hear that twice live. One time in connection to a derby in bandy between Bollnäs-Edsbyn a Winter in the early 2000's. A second time at the singer-songwriter festival in Loses 2012.

Many who have visited the province have been affected in some way, often positively. Time moves differently over there. Poor job market, cheap big houses, fresh air, rancourous disagreements among families, wilderness, small villages... well, there are many sides. You are a product of your surroundings in many ways. I see myself carrying the cultural heritage and legacy on, raising my torch high as the fire on mount Olympus for all creative Hälsing people. As many others I too live in "exile", a Hälsing cultural diaspora.

Stávärdigan kônst för fôlk, úm alle tïer!
(Solid art for people, in all times)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar