söndag 31 december 2017

Tomtebrev. / Father Christmas letter.

 Det måste ju börja någonstans. Många mallar blev det.
/ It all has to start somewhere. There were many templates.


Under tiden på VINTERLUND så minns jag särskilt en mamma från Kanada som kom upp till oss. Hon ville att vi skulle sända en hälsning till hennes son, från Tomten. Hon sade att hon kunde hämta pengar för att betala porto och grejer, men jag tänkte att: "det är ju jul." Så hon skulle inte betala.

Jag kan väl säga att jag har lite kontakter med Tomten, får ibland hjälpa honom att skriva saker till vissa personer. Så jag tog på mig att utforma ett tomtigt brev till en liten kille i Kanada. Får jag fria händer försöker jag så långt det går att komma bort från Coca-Colas rödlätta Tomte i röd/vit skrud. Jag lutar mig mer åt den gammel-nordiska Tomten, samt vissa vedertagna begrepp som hör Tomtetraditionen till.
Innan jag skrev något visste jag att jag behövde en mall att ha under papperet. En sorts säkerhet. Jag drog raka linjer med en svart och tydlig penna så att det gick att se strecken under. Det är ett tips till alla er som vill pyssla med kalligrafi. Jag skrev också texten som jag hade tänkt mig, tunt och försiktigt med blyerts, så jag kunde se ungefär hur många ord som skulle få plats på en rad. Det finns inget värre än om man lägger ner tid på en text utan att ha kollat, och så får bara halva ordet plats innan det är dags att byta rad... och, ja, det ser bara amatörmässigt ut.

I vänstra hörnet visste jag att jag ville ha en symbol. Något häftigt med. Jag bestämde mig för ett flätmönster där jag kunde få med några runda former också. Det skulle gå i silver, guld och rött. Alla dessa är bra julfärger. För lite extra knuff ville jag ha med järnek också. Det är alltid lite knepigt med flätmönster men det blev bra. De röda ytterprickarna inne i symbolen fick symbolisera att Tomtens positiva egenskaper kan nå världens alla fyra hörn. Pennorna för det jobbet fick göras av de tuschpennor jag köpte av Staedtler. Jag hittade ett bra set med spetsstorlek från 0.1 till 0.8. Det ger ett rätt bra omfång. För detaljerna använder jag en 0.3 men fyllde i de större utrymmena med 0.8. Det som är bra med Staedtler är kvalitén, utan tvekan. Tuschet klumpar aldrig.
För texten använde jag storlek 0.3 av Kuretakes bra kalligrafipennor. De ger en jämn och smidig textning. För att Tomten skulle godkänna detta behövdes det också ett sigill, då duger inget annat än rött. Det blev faktiskt väldigt bra. Nu får vi hoppas att brevet nådde fram till Kanada innan jul...
English:


During my time at WINTERLUND I remember one mother in particular from Canada who came up to us. She wanted for us to send her son a greeting from Father Christmas. She even said she could get money to pay for the postage, but I thought: "it's Christmas.". So she needed not to pay.

Let's just say I have some connections to Father Christmas, sometimes I help him writing things to certain people. So I took it upon myself to crafting a Santa-ish letter for a little guy in Canada. If I get free hands I tend to stay clear of the Coca-Cola Santa in his red/white garbs. I lean more towards the old-Nordic tompta/tomte, with some overall accepted attributes relating to the tomte-tradition.

Before I wrote anything I knew I needed to have a template to keep underneath my working sheet. Sort of a security. I drew straight lines with a black and clear pen so the lines were visible under my sheet. A tip to all of you who wants to try out calligraphy. I also wrote out the entire text thinly with a pencil, so I could see fairly well how many words that would fit on a line. There is nothing worse than spending time on a text without double-checking, then only half the word fits at the end of a line before it's time to change line... and, well, it looks very unprofessional.

In the left corner I knew I wanted some kind of symbol. Something cool too. I decided to do a braid-pattern where I could also fit a couple of other shapes as well. I wanted silver, gold and red. All very good Christmas colours. To add some spice I also included iron-oak too. It's always a bit tricky with braid-patterns but I think this turned out all right. Those outer red dots within the pattern symbolise the positive qualities of Father Christmas, that it can reach the four corners of the world. The pens for the job were done by the inking pens from Staedtler. I found a really good kit with sizes ranging from 0.1 to 0.8. It gives a pretty good vareity. For the details I used a 0.3 but filled in the bigger areas with the 0.8. What I like about Staedtler is the quality. The ink never clogs up.

For the text I used the 0.3 size from Kuratake's calligraphy-pens. They produce an even and smooth texture. For Father Christmas to approve of this letter a seal also was needed, nothing else than red will suffice. It actually turned out very good. Now let's hope the letter reached Canada before Christmas...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar