tisdag 14 februari 2017

Franska och spanska har väl sin charm men... / French and Spanish has its charm but...

Jag älskar dig. / I love you.


Det är nästan allmänt vedertaget att franska och spanska har lite "monopol" på att vara romantiskt språk, eller vad man ska säga. Tyska går ju bort direkt, ofta får jag höra att tyskar mer eller mindre går runt och låter småsura även när de är glada.

Den 14/2 var det dags för den importerade högtiden (ibland kan det behövas lite sådant, speciellt en högtid som uppmärksammar något gott) Alla Hjärtans Dag! Den är ju såklart och uppsåtligt utformad för att ge en extra skjuts och tanke åt alla som lever i väldigt nära relationer. Att säga "jag älskar dig" kan betyda mycket. Ännu mer om det görs på franska av någon anledning. Och som sagt var, spanska är inte långt efter.

Nu har jag använt duolingo för kymriska ett tag och kommit fram till två saker inför denna Alla Hjärtans Dag (rent ovetenskapligt, men kärlek är ju inte vetenskap på så sätt).

  • Ett; kymriska slår både franska och spanska. Det är ett dynamiskt språk som passar utmärkt en sådan här dag. Det blir inte sämre av att det för de allra flesta låter exotiskt. Få är de som kan lyssna till det och direkt kan säga "det där är ju kymriska.". De allra flesta är ovana att höra det (till skillnad från je t'aime & te amo), därför passar det så mycket bättre och lockar till intresse. "Vad-sa-du-för-något?" reaktionen är ju klockren och du kommer att fånga din partners odelbara undersökande uppmärksamhet!
  • Två; kymriska eller inte, alla hjärtans dag borde också sträcka sig utanför parrelationen. Det kan ju finnas personer som lever ensamma (självvalt eller inte) som också har hjärtan och ett rikt känsloliv som fungerar. Dessa personer ska också älskas eller de kan också älska sina vänner. Den dimensionen får inte glömmas bort och jag hoppas att fler med mig kan försöka ha det i åtanke inför nästa års Hjärtans Dag högtid. Vänskap är fantastiskt! En dag som denna borde mer få utrymme för att fira vänskapens kärlek med. Att det är gott att få umgås och träffas!
Till sist, det är kanske fler som undrar hur i all världen man ska uttala "rwy'n dy caru di". Kolla på videon nedan och öva framför spegeln tills det sitter! Lycka till.English:


It's almost common knowledge that French and Spanish has almost a little "monopoly" at being a romantic language, or such. German is disqualified right away, I often hear people say that Germans sound more or less angry even during times when they are happy.

On the 14th of February it was once again time for the imported holiday (though it may sometimes be needed, especially when it is all about good things), Valentines's Day! It is of course intentionally shaped up to give an extra boost and thought for all living in very close relationships. To say "I love you" can mean a lot. Even more if it's done in French for some reason. And Spanish isn't far behind, as stated earlier.

Now I have used the Duolingo app for Welsh a while and concluded two things for this year's Valentine (of course rather un-scientific, but love is not science in that way).


  • One; Welsh beats both French and Spanish. It's a dynamic language perfectly fitted for such a day as Valentine's day. It doesn't get worse by the language sounding exotic for most ears. Few are the ones that at first listen can conclude "that is Welsh.". Most people are not used hearing it (opposed to je t'aime & te amo), because of that the language is better at striking interest. The "what-did-you-say?"-reaction is spot on and you will catch your partner's undivided investigating attention!
  • Two; Welsh or not, Valentine's Day should also reach beyond the boundries of couples. There migh be people living alone (either by choice or not) that also have hearts and a rich range of emotions fully functioning. These people are also to be loved and they can also love their friends back. That dimension must not be forgotten and I hope that more with me will try to have that in mind for the next Valentine's Day. Friendship is fantastic! A day such as this should have more room to celebrate friendship as well. That it is great to get together!

Lastly, there might be more that wonder how on earth you are supposed to pronounce "rwy'n dy caru di". Check the video below and practice in front of the mirror until you got it. Good luck.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar