onsdag 14 juni 2017

Sommarläsning; "Blomsterflickan". / Summer-reading; "Flowergirl".Sommar är ju liktydigt med sommarläsning. Om du frågar vem som helst så har antingen de själva eller någon de känner, säkert klorna i sommarens deckare (vad är det med svenskar och deras älskade deckare?). Jag håller mig gärna ifrån deckare, de är mestadels upprepningar på varandra, enbart författarens namn ändras.

Nu under några dagar har jag varit rätt orörlig pga sjukdom. Då gillar jag att läsa. Tipset jag fick var "Blomsterflickan", av Ellinor Häggström. Jag attraherades direkt av omslaget och det jag läste på baksidan gjorde mig rätt nyfiken. Handlingen kretsar kring en viss Ingegerd, en äldre dam som lever i ett säreget hus omgivet av en väldigt frodig trädgård. Ingegerd är ingen vanlig kvinna, utan hon förvaltar ett speciellt arv från en linje av andra "blomsterflickor". Genom bokens läsning får man korta inblickar från historisk tid (speciellt den första kunde jag nästan se framför mig som en film, grymt häftigt kapitel!).

Eftersom Ingegerd är till åren så finns det ett behov av en ny "blomsterflicka", som ska kunna ta över. Men ni som läser boken kommer att förstå att det inte är så lätt att hitta. Och om en sådan hittas... vem vet om hon är den "rätta"?

Det är en bok som handlar om kvinnors styrka, vänskap och växtkraft, skulle jag säga. Bara så spontant. Ingen feministlitteratur på så sätt, men särskilt i de historiska tillbakablickarna tar Ellinor upp sådana tidstypiska fenomen - färgat av sin tid visserligen, som att kvinnor inte är lite viktiga. Kunskap som inte är "erkänd" av överheten (i detta fall kyrkans måttstock), måste bekämpas o.s.v.

Ingegerd är sympatisk och med visst vemod följer jag hennes tankar och funderingar om livet och framtiden. Hon har ett jobbigt förflutet på ett sätt men lever i nuet och för sin trädgård. Trädgården är för henne en livsnerv. På mer sätt än man först anar.

Berättarstilen är lågmäld men har ett väldigt färgrikt språk som gör det svårt att sluta läsa. Historien har inte bråttom att avslutas, vilket jag är glad för. Det märks att Ellinor vet vad hon skriver om när hon beskriver växter och hur de ska skötas, i boken. Vilken är då målgruppen för en sådan här bok? Vi kan väl säga så här; jag läser gärna fantastik och sci-fi historier de få gånger jag kommer över tid för att få läsa. Ändå hade jag behållning av den här boken. Den tar upp allmängiltiga teman som vi alla kan relatera till.

Det är trädgårdens växtkraft och livscykel parallellt med oss människor. Vissa saker måste dö för att kunna växa. Frön ger liv. Dessa fröns egna frön fortsätter ge liv efter den första växten har gått ur tiden. En cykel går full cirkel och med rätt näring finns det alltid hopp för växtkraft nästa år igen. Precis som med djur så är det bevisat genom studier, att växter har en positiv inverkan på oss människor. Speciellt växter är livsviktiga, det som de andas ut är det som vi andas in. En ofrånkomlig symbios. Med ett öppet sinne går det att hitta sådana paralleller mellan oss och Ingegerds trädgård.

Läs den här boken. Den går att beställa som häftad och som e-bok. Trevlig sommarläsning!English:

Summer is equal to summer-reading. If you ask just about anyone either themselves or someone they know, have laid their hands on the crime-novel of the Summer (what is all the fuzz about with Swedes and their beloved crime-novels anyway?). I choose to stay clear of such things, they are mostly repetitions piled up on each other, only the author's name changes.

Now for a couple of days I have been stripped of my mobility due to illness. Then I like to read. The tip I got was "The Flower Girl", by Ellinor Häggström. I was attracted to the cover quite instantly and what I read on the back-cover got me curious. The story revolves around a certain Ingegerd, an elderly lady who lives in a very special house surrounded by a lush garden. Ingegerd is no ordinary woman, she is the bearer of a legacy of "flower girls". While reading you get short glimpses from their past (especially the first chapter was something I could see before me like a cinematic clip, very cool chapter!)

Since Ingegerd is old there is a need for a new "flower-girl", which is meant to carry on the line after Ingegerd. But when you read the book you come to realise those are not so easy to find. And if someone like that is to be found... who knows if she is "the right" one?

It is a book dealing with women's strength, friendship and growth, I would say. Just spontaneous. No feminist-literature in that sense, but especially in the historic flashbacks Ellinor deals with symptoms of the time - coloured by the time at hand, true, such as women being of less importance. Knowledge not being "recognised" by the autority (in this case the Church), needs to be dealt with, etc.

Ingegerd instills sympathy in the reader and with a certain melancholy I follow her thoughts about life and what the future has in store. She has somewhat of a troubled past but lives in the here and now and for her garden. The garden is a life-nerve for her. In more ways than you first realise.

The tone is laid-back but the story has a very colourful language, making it hard to put the book down. The story is in no hurry to be finished, for which I am grateful. I can clearly see that Ellinor knows what she is talking about when she is describing plants and the best way to maintain them. So which group is the book aimed at? If we put it this way; I gladly read fantasy or sci-fi stories the few times I get time to read at all. Still I had a good read with this book. It deals with themes which we all can relate to. 

The growth of the garden and its life-cycle in contrast to us humans. Some things need to die in order to grow. Seeds gives life. The seed of those seed continue to bring forth life long after the first plant has perished. A cycle comes full circle and with the right nutrition there is always hope for growth next year again. Just as it is with animals, it has been proven through studies, that plants have a positive impact on us humans. Especially plants, what they breathe out is what we breathe in. A symbiosis. With an open mind it is possible to see such paralells between us and Ingegerd's garden.

Read this book (when it comes out in English). It can be ordered as paperback and e-book. Happy Summer-reading!


1 kommentar:

  1. Stort tack för en väldigt fin recension! Väldigt kul att läsa dina reflektioner kring min berättelse. Det är intressant att se texten genom andras ögon.
    Stort tack!
    Hoppas du mår bättre nu. Ha det fint!
    /Ellinor

    SvaraRadera