onsdag 28 februari 2018

Superhjältar norr om USA...och bortom. / Superheroes north of the USA...and beyond.


Trogna penslar. / Faithful brushes.


I december var jag traditionsenligt uppe i Edsbyn en vända i juletiden. Alltid, och då menar jag ALLTID, så hittar jag något som kastar mig tillbaka i minnet. Antingen det eller något som jag verkligen har användning av (lektionsplanering, en tavla jag har gjort eller dylikt). Denna vinter dammade jag av min seriesamling. Ja, jag är en av dem. Det var skoj att gå igenom. Många var relativt nyinköpta (vi snackar 7-8 år sedan), äldre serier som jag hade som tonåring. Nu tog jag bättre hand om dem. Nu låg de och jäste i IKEA lådor i en källare i Lillbo utanför Edsbyn Centrum.


En kropp. Lite detaljer är alltid bra start. / A body. Some details are always good.


De allra flesta hjältar inom speciellt Marvel opererar i USA. Så det är lite så att man "hajar till" när äventyren handlar om supermänniskor utanför USA. En grupp som jag gillade förutom X-MEN var gänget ALPHA FLIGHT från Kanada. Mycket är ju bekant från deras amerikanska "kollegor" men det känns lite annorlunda med hjältar från andra delar av världen. Den lite motvillige ledaren James MacDonald Hudson från Ontario, annars känd som GUARDIAN, hade en rätt cool dräkt tyckte jag som yngre seriefantast. Han och WOLVERINE var i ALPHA FLIGHT i gruppens början och det var väl något som fascinerade med färgsättningen på deras dräkter. Jag kanske är lite "skadad" med min kärlek till färg och form. 


Lite cirkuskänsla. / Almost carnival feeling.

Så denna tavla blev en med GUARDIAN (FÖRKÄMPEN, som han hette på svenska, innan språket tappade lite av sitt självförtroende). Jag ville få till en flygposering av något slag och också fånga lite av hans Kanadadräkt. Det är alltid svårt med proportioner och färgsättning. Lättast är alltid att ta fram någon form av referensmaterial och arbeta efter det men ändå försöka att inte kopiera rakt av. Jag målade upp en kroppsform först. Sedan lade jag på grundläggande färg, vart är det rött, vart är det vitt? Hur rör sig musklerna? Det är alltid en utmaning. Jag lyckades ok här. Jag är ju ingen serietecknare, ingen John Byrne eller Jim Lee. GUARDIAN använder sig av en cybernetisk kraftdräkt som ger honom en mängd olika förmågor. En av dem är såklart flygande förmåga.

Intressanta hjältar/skurkar utanför USA är:

 • ICE (Norge)
 • SUNFIRE (Japan) 
 • COLOSSUS (Ryssland)
 • BOOMERANG (Australien)
 • SERAPH (Israel)
 • ACRATA (Mexiko)


Ja, det är nagellack på fingrarna. Just hemkommen från föreställning med SHREK musikalen.


Hur är det med svenska superhjältar då? Det finns ett par lite hjältar/skurkar i C-kategorin (knappt bifigurer) både inom Marvels och DCs världar från andra länder än USA - särskilt Sverige är väl som en vit fläck på kartan i det avseendet. Ankhi Gottberg och Magma är två från Marvel och Benedict Rundström (Wingman) och Karl Hansen (Sunburst) är två från DC. 

Ted Kjellson arbetade med en svensk superhjältefilm under några år som till sist släpptes 2014. En kortfilm som heter KAPTEN SVERIGE. Jag har inte sett den ännu men premissen låter intressant. Den handlar om en lite kass kille, David, som är i 30 års åldern och har ett lite ansträngt förhållande med sin flickvän Anna. Vardagen går knappt ihop. Vad ingen känner till är att David egentligen är hjälten KAPTEN SVERIGE.
Mitt eget bidrag till att skapa något runt svenska superhjältar ligger i ett par noveller jag har skrivit och planerar att skriva. Hittills har jag skapat tre; Guldvråken, Vrede och Hälsingebocken. Min fantasi har snickrat ihop lite annat också, personer från Norge, Island, Finland, Färöarna och Danmark med ovanliga förmågor finns med på planeringsstadiet. De flesta är nog noveller, men en tanke om en längre roman finns med i bakhuvudet. Som ensam idébank kommer jag aldrig att nå höjder som Marvel eller DC. Men det gör inget. Jag gillar processen med detta. Ifall det får vingar och blir succé är det ju bara en bonus.
English:
As tradition has it I spent some time in Edsbyn this Christmas. Always, and then I mean ALWAYS, I find something that brings me back to memory lane. Either that or find something that I really need (be it some lesson-planning, a painting I have made or something). This Winter I dusted off my comic book collection. Yes, I am one of those. It was rather fun to flip through the collection. Many of them were fairly recently purchased (we are talking 7-8 years ago), older comics that I used to own as a teen. Now I have taken better care of them. Now they were placed in IKEA boxes, fermenting in a basement in Lillbo outside Edsbyn centre. 

Most heroes within the Marvel Universe operates within the USA. So you almost "flinch" when the adventures deal with superheroes outside US borders. One group I kind of liked besides X-MEN was the gang ALPHA FLIGHT out of Canada. Much is familiar as with their American "collegues" but it still feels a bit different with heroes from other parts of the world. The slightly reluctant leader James MacDonald Hudson from Ontario, also known as GUARDIAN, had a pretty cool costume I thought as a younger comic book fan. He and WOLVERINE were a part of ALPHA FLIGHT from the get go and probably there was something fascinating with the colour scheme of their costumes. Perhaps I am a bit "damaged" with my love for colour and shapes.

So this painting portrays GUARDIAN (also called FÖRKÄMPEN = VINDICATOR, in Swedish, before our language lost its self-confidence). I wanted to get him in a flying pose somehow and also caputre some of his Canadian suit. It's always hard with getting the colour and proportions right. The easiest way to go about it is to go with some kind of reference material and take it from there and still not copy it just up front. I painted a body scale first. Then applied basic colours, where is it red, where is it white? How does the muscles move? It is always a challenge. I managed to get it ok here. I am no cartoonist, no John Byrne or Jim Lee. GUARDIAN uses a cybernetic power-suit which grants him a lot of abilities. One of those is of course the power to fly.

Interesting heroes/villains outside the USA are:


 • ICE (Norway)
 • SUNFIRE (Japan)
 • COLOSSUS (Russia)
 • BOOMERANG (Australia)
 • SERAPH (Israel)
 • ACRATA (Mexiko)What about Swedish superheroes then? There are a couple of heroes/villains in the C-league (hardly supporting characters) both within Marvel's and DC's universes from other countries than USA - especially Sweden is a bit of a white spot on the map in that regard. Ankhi Gottberg and Magma are two from Marvel and Benedict Rundström (Wingman) and Karl Hansen (Sunburst) are two from DC.

Ted Kjellson worked with a Swedish superhero movie for a couple of years and it was finally released in 2014. A short-film named KAPTEN SVERIGE (Captain Sweden). I have yet to see it but the plot sounds interesting. It's about a guy named David, in his 30's, he has a strained relationship to his girlfriend Anna. He finds everyday life kind of hard and struggles. What no one is aware of is that he is in fact the hero KAPTEN SVERIGE.
My own contribution to create something concerning superheroes has so far been a couple of short-stories that I have written and am planning to write. So far I have created three heroes; Gold Buzzard, Wrath and Helsingia Buck. Using my imagination I have worked out other texts as well, including people from the Nordic region with unusual abilities, it's all in the kickstart stage. Most of them are probably short stories although I have a wish to write a novel at some point too. As the sole body of ideas I will never reach as far as either Marvel or DC. But that is ok. I like the process with this. If it takes flight, well that is just a bonus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar